Заштићене врсте

Штампа

Заштитa врста прописана је члановима 46, 58 и 67-72. Закона о заштити природе ("Службени гласник РС" бр. 20/14). Дивље врсте које су угрожене или могу постати угрожене, које имају посебан значај из генетичког, еколошког, екосистемског, научног, здравственог, економског или другог аспекта, штите се као строго заштићене дивље врсте или заштићене дивље врсте.

Строго заштићеном дивљом врстом може се прогласити:

а  врста исшезла у Републици и враћена програмом реинтродукције
б крајње угрожена дивља врста
в угрожена дивља врста
г реликтна врста
д локални ендемит
ђ стеноендемит
е међународно значајна и заштићена дивља врста
ж врста којој је из других разлога потребна строга заштита                                          

Заштићеном дивљом врстом може се прогласити:

а  рањива дивља врста                                                  
б ендемична врста                                                                   
в индикаторска, кишобран и кључна врста                                                       
г реликтна врста
д међународно значајна и заштићена дивља врста
ђ врста која није угрожена, али се због свог изгледа може лако замијенити с угроженом врстом

 

Уредбу којом се утврђују дивље врсте као строго заштићене дивље врсте или заштићене дивље врсте доноси Влада Републике Српске на приједлог Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију а по претходно прибављеном мишљењу Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Овом Уредбом утврђују се и мјере заштите за строго заштићене и заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива, као и мјере заштите њихових станишта.

Заштићене врсте су, у складу са чланом 46. Закона о заштити природе, заштићена природна добра и уписују се у Регистар заштићених природних добара.

 

ЦРВЕНА ЛИСТА И ЦРВЕНА КЊИГА

Списак угрожених врста распоређених по категоријама угрожености утврђује се Црвеном листом, коју Уредбом доноси Влада Републике Српске на приједлог Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију а по прибављеном мишљењу надлежних министарстава и Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа. Црвена књига садржи детаљније податке о основним карактеристикама врсте, о степену њене угрожености, факторима угрожавања, као и  приједлогом мјера за заштиту саме врсте. Опширније о Црвеној листи и Црвеној књизи ОВДЈЕ.

 

 

П р и р о д н о   н а с љ е ђ е  -  ш е м а т с к и   п р и к а з,    " м а п а   с а ј т а "