Заштићена природна добра

ПДФШтампаЕл. пошта

 

Заштићена природна добра дефинисана чланом 46. Закона о заштити природе ("Службени гласник Републике Српске бр. 20/14) су:


а) заштићена подручја

б) заштићене врсте

в) заштићени минерали и фосили.

 

Заштићена подручја

Подручја која имају изражену геолошку, биолошку, екосистемску или пејзажну разноврсност и која су значајна као станишта врста птица и других миграторних врста у складу са међународним прописима могу се прогласити за заштићена подручја од општег интереса.

  - ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА (ПО НАЦИОНАЛНИМ ПРОПИСИМА, МЕЂУНАРОДНА ПРОГЛАШЕЊА)

  - КАТЕГОРИЈЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

  - ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ НОВИХ ПОДРУЧЈА, ПРЕТХОДНА ЗАШТИТА, ПОСТУПАК УКИДАЊА ЗАШТИТЕ

  - СТУДИЈА ЗАШТИТЕ

  - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ

  - РЕГИСТАР ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

 

Заштићене врсте

Дивље врсте које су угрожене или могу постати угрожене, које имају посебан значај из генетичког, еколошког, екосистемског, научног, здравственог, економског и другог аспекта, штите се као строго заштићене дивље врсте или заштићене дивље врсте.


Заштићени минерали и фосили

Минерали и фосили који имају изузетан научни и образовни значај или су значајни због своје ријеткости, величине и изгледа проглашавају се заштићеним.

 

П р и р о д н о   н а с љ е ђ е  -  ш е м а т с к и   п р и к а з,    " м а п а   с а ј т а "

dozvole 6

registar

strategija

crvena_lista_ban

natura2000 s

zasticena_podrucja

ek mreza s

sutjeska

kozara

dinaridi_logo

bardaca_banner_150