o zavodu

Услови за истраживање према Закону о заштити природе

ПДФШтампаЕл. пошта

29.8.2014. --- Истраживање строго заштићених и заштићених дивљих врста, заштићених подручја, спелеолошких објеката, минерала и фосила и остала истраживања биолошке разноврсности врши се на основу стручног мишљења Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, којим се утврђују услови истраживања, а на захтјев заинтересованог правног или физичког лица (члан 91. Закона о заштити природе). Откриће спелеолошког објекта или његовог дијела пријављује се надлежном Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Заводу (члан 43. овог Закона). У случају проналаска фосила и минерала који би могли представљати природну вриједност налазач је дужан да обавијести надлежно Министарство или Завод (члан 44). Изношење дивљих врста или њихових дијелова и деривата у научно-истраживачке сврхе врши се на основу рјешења које издаје Министарство, у складу са чланом 89. Закона о заштити природе.

Такође, одредбом члана 82. Закона о културним добрима прописано је да, уколико се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извoђач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавијести Завод, те да предузме мјере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на мјесту и у положају у коме је откривен.

У случају прекршаја- непоштовања наведених чланова закона, прописане су казнене одредбе.

Нова законска рјешења прописана су ради остваривања заједничких циљева у ажурирању података добијених кроз различите типове биолошких истраживања, а све у сврху заштите природних вриједности Републике Српске. Такође, према члану 92. Закона о заштити природе, предвиђено је успостављање информационог система за заштиту природе и праћење стања и Завод има обавезу да прикупља, обрађује и обједињује податке о стању природе, прави извјештаје и ажурира податке за информациони систем заштите природе, који треба да достави надлежном министарству крајем сваке године.

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа ће увијек подржати стручна и научна истраживања која не нарушавају повољно стање станишта и врста. Подаци и информације које проистекну из истраживања која немају негативних утицаја на екосистеме истраживаних подручја су драгоцјени и надлежне институције у обављању програмских активности имају велику корист од њих.

 bijela gora

Вијести


deb_2017.jpg
22.9.2017. --- Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа се опредијелио да у оквиру програма Дана Опширније...
drina_pogled_sa_trnovca.JPG
11.9.2017. --- Проглашењем Националног парка „Дрина“ Република Српска је добила ново заштићено подручје природе. Опширније...
predavanje.JPG
5.6.2017. --- Манифестацијама у заштићеном подручју Парк-шума "Слатина" и Основној школи „Холандија“ у Слатини код Лакташа Опширније...

sjediste

javne nabavke

topola cover1

 dozvole 6

           znak zastite prirode2

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije