o zavodu

У примјени "нови" Закон о заштити природе

ПДФШтампаЕл. пошта

26.2.2014. / 21.3.2014. ---

У примјени је "нови" Закон о заштити природе (Службени гласник РС бр. 20/14). Овим законом уређује се заштита и очување природе, биолошке, геолошке и пејзажне разноврсности као дијела животне средине.

Најзначајније новине у Закону односе се на усклађивање са међународним прописима, односно са Директивом о стаништима и Директивом о птицама. Директива о стаништима је правни инструмент у подручју заштите природе којим се успоставља заједнички оквир за очување дивљих животињских и биљних врста и природних станишта од значаја за Европску унију. Овим актом се предвиђа и оснивање мреже посебних подручја под називом Натура 2000 чији је основни циљ да допринесе осигурању биолошке разноврсности путем очувања природних станишта и дивље флоре и фауне на територији држава чланица Европске уније. Директива о птицама је правни инструмент Европске уније који се односи на очување свих врста дивљих птица које природно насељавају подручје Европске уније. Она се односи на заштиту тих врста, управљање и надзор над тим врстама и њоме се утврђују правила о њиховом искоришћавању, а примјењује се на птице, њихова јаја, гнијезда и станишта.

Предложени закон заснива се на начелима високог степена заштите природе, одрживог коришћења, примјене мјера и услова заштите природе, сарадње, непосредне примјене међународног права и начела загађивач плаћа, те су у њега дјелимично уграђене одредбе Директиве о птицама (79/409/ЕЕС од 02. 04. 1979) и Директиве о стаништима (92/43/ЕЕС од 21.05.1992), Конвенције Уједињених нација о биолошкој разноврсности, Конвенције о међународној трговини угроженим врстама дивље флоре и фауне; Конвенције о заштити миграторних врста дивљих животиња; Конвенције о мочварним (влажним) стаништима, те осталих међународних уговора у подручју заштите природе које је Босна и Херцеговина ратификовала.

Значајне новине у Закону односе се на усклађивање дефиниција са дефиницијама преузетим из директива Европске уније, увођење одредаба које се односе на оцјену прихватљивости захвата у природи и компензацијске мјере за ублажавање штетних посљедица на природу. Прецизније су дефинисане мјере за очување биолошке разноврсности које се односе на очување станишта, еколошких мрежа и еколошки значајних подручја, дивљих врста и станишта са неопходним мјерама које се односе на очување птица, очување екосистема и пејзажа. Успостављањем еколошке мреже дeфинисаће се и еколошки значајна подручја за Европску еколошку мрежу Natura 2000. У погледу очувања геолошке разноврсности планира се успостављање и вођење Инвентара објеката геонасљеђа и смјернице за инвентаризацију, вредновање и разврставање објеката геонасљеђа. У погледу заштите природних добара, категорије заштићених подручја су у већој мјери усклађене са категоризацијом Међународне уније за заштиту природе (International Union of the conservation of Nature ‒ IUCN), која има шест категорија заштићених подручја.

Истовремено, новим одредбама Закона регулисани су услови за прекогранични промет дивљим врстама, дефинисан је начин спровођења Конвенције о међународној трговини угроженим врстама дивљих животиња и биљака (CITES конвенција), затим јасно је дефинисано управљање заштићеним подручјем, као и начин коришћења заштићеног подручја, извршено је увођење знака заштите природе, ради ефикаснијег спровођења мјера заштите природе и промовисања заштите природе.

Закон о заштити природе даје могућност јединицама локалне самоуправе да проглашавају заштићеним поједина природна добра која се налазе на њиховом подручју, чиме је извршено усклађивање са одредбама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05), које се односе на надлежности јединица локалне самоуправе у области заштите природних добара и животне средине.

Напомена: Закон може да се преузме ОВДЈЕ

 

zzp prijedlog

 

-

Вијести


np_sutjeska_tabla.jpg
 6.11.2017. --- На интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске објављено је Опширније...
Gromizelj_Laketica_vir.JPG
 2.11.2017. --- На Порталу Владе Републике Српске, односно Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Опширније...
drina_pogled_sa_trnovca.JPG
11.9.2017. --- Проглашењем Националног парка „Дрина“ Република Српска је добила ново заштићено подручје природе. Опширније...

sjediste

javne nabavke

topola cover1

 dozvole 6

           znak zastite prirode2

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije