Организација

ПДФШтампаЕл. пошта

 

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа је републичка управна организација у саставу Министарства просвјете и културе Републике Српске. Надлежности Завода регулисане су Законом о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске" бр: 118/08 и 11/09). Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Заводу се организују одјељења, одсјеци и групе као унутрашње организационе јединице:

а) Одјељење за заштиту културно-историјског насљеђа, које чине:
1) Одсјек за истраживање, валоризацију и документацију културно-историјског насљеђа и
2) Одсјек за конзерваторско-рестаураторске послове,

б) Одјељење за заштиту природног насљеђа, које чине:
1) Одсјек за биолошко-техничке послове заштите природног насљеђа и
2) Одсјек за истраживање, валоризацију и документацију природног насљеђа

в) Одјељење за заједничке послове, које чине:
1) Одсјек за опште, правне и рачуноводствене послове
1.1.  Рачуноводство, организовано као група

Упрошћени шематски приказ организационе структуре:           

organizaciona_sema

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije