Активности у природи

ПДФШтампаЕл. пошта

 

ДОЗВОЛЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ

Истраживања у природи, односно истраживање строго заштићених и заштићених дивљих врста, заштићених подручја, спелеолошких објеката, минерала и фосила и остала истраживања биолошке разноврсности врши се на основу стручног мишљења Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, којим се утврђују услови истраживања, а на захтјев заинтересованог правног или физичког лица, према члану 91. Закона о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 20/04). Уколико се истраживања врше на заштићеном подручју, поред Завода, потребна је сагласност и управљача. Извјештај о истраживању се доставља Републичком заводу за заштиту културно-историјског и природног насљеђа. Опширније о дозволама за истраживање, образац захтјева и табелатни преглед до сада издатих дозвола можете погледати ОВДЈЕ

 

 

ОТКРИЋЕ СПЕЛЕОЛОШКОГ OБЈЕКТА

Откриће спелеолошког објекта или његовог дијела пријављује се Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Републичком заводу за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, у складу са чланом 43. Закона о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 20/04).

 

 

ПРОНАЛАЗАК МИНЕРАЛА И ФОСИЛА

У случају проналаска фосила и минерала који би могли представљати природну вриједност налазач је дужан да обавијести Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, према члану 44. Закона о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 20/04).

 

 

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРОМЕТА ДИВЉИМ ВРСТАМА

Услови за обављање прекограничног промета дивљим врстама прописани су члановима 89. и 90. Закона о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 20/04). За обављање увоза, извоза, уноса, износа или транзита и узгоја угрожених и заштићених дивљих врста, њихових дијелова и деривата заштићених на основу закона, ратификованих међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права, а у складу са посебним прописима, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију издаје рјешење о испуњености услова, уз претходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Рјешење се издаје кад су испуњени сљедећи услови: да је право располагања јединком врсте дивље животиње, гљиве и биљке стечено у складу са законом, да су животиње или пошиљка обиљежени на прописани начин и да су предузете све мјере за добробит животиња током превоза.

 

У случају прекршаја - непоштовања наведених чланова закона, прописане су казнене одредбе, и то члановима 96, 97. и 98. Закона о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 20/04).

 

П р и р о д н о   н а с љ е ђ е  -  ш е м а т с к и   п р и к а з,    " м а п а   с а ј т а "


dozvole 6

registar

strategija

crvena_lista_ban

natura2000 s

zasticena_podrucja

ek mreza s

sutjeska

kozara

dinaridi_logo

bardaca_banner_150