Заштићена подручја

ПДФШтампаЕл. пошта

 
 Заштићена подручја по националним прописима

 zasticena podrucja 2014У складу са актуелним законодавством, површина под заштитом износи 27.972,35 хектара што је процентуални удио од 1,13% територије Републике Српске. Заштићено је 19 подручја: 2 строга резервата природе, , 3 национална парка, 12 споменика природе и 2 подручја за управљање ресурсима.

Картографски приказ заштићених подручја доступан је ОВДЈЕ. Табеларни преглед заштићених подручја који садржи назив, категорију, површину, управљача и акт о заштити можете погледати на овом линку: РЕГИСТАР ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА. О категоријама заштићених подручја детаљније видјети на овом линку: КАТЕГОРИЈЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА.

Табела: Заштићена подручја по националним прописима

КАТЕГОРИЈА
БРОЈ ПОВРШИНА (ha)

 1) строги резерват природе

2 592,82

 2) посебни резерват природе

-
 

3) национални парк

3
26.275,20

4) споменик природе

12 1.041,22

5) заштићено станиште

- -

6) заштићени пејзажи

1) заштићени природни пејзаж,

2) заштићени културни пејзаж,

3) парк природе

- -

7) заштићено подручје са одрживим коришћењем природних ресурса

1) парк шума,

2) објекти обликоване природе

2  63,11

УКУПНО

19 27.972,35

 

Међународна проглашења заштићених подручја

Подручја природе могу бити заштићена и на међународном нивоу, на основу међународних споразума, конвенција и чланства у међународним институцијама. Међународну заштиту могу имати, поред заштићених подручја по домаћем законодавству и она подручја која немају статус заштићеног подручја према Закону о заштити природе. Такав је случај са мочварним комплексом Бардача која се налази на територији општине Србац. Табеларни преглед међународно проглашених заштићених подручја са називом, површином и статусом-категоријом можете погледати на овом линку: РЕГИСТАР ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА.

Табела: Међународно проглашена заштићена подручја

МЕЂУНАРОДНА КАТЕГОРИЈА БРОЈ СТАТУС

EUROPARC федерација

2
члан

Рамсарска конвенција

1 Рамсарско подручје

Преглед најважнијих институција и организација на свијету из области заштите природе, међународне уговоре и конвенције можете погледати ОВДЈЕ.

iucn_s europarc_s progeo_s mab_s Ramsar_s Bern_s

 

Подручја издвојена за заштиту према Измјенама и допунама Просторног плана Републике Српске до 2025. године

Као први од оперативних циљева у Измјенама и допунама Просторног плана Републике Српске до 2025. године је стављење под правну заштиту 15 до 20 процената територије Републике Српске. Према приједлогу Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа планира се заштита укупно 320 подручја и то: посебних резервата природе (6), националних паркова (8), споменика природе (187), подручја управљања стаништем (14), заштићених природних пејзажа (18), паркова природе (42), парк шума (18) и подручја обликоване природе (1). Дио у документу који се односи на поглавља "Развој и заштита биодиврезитета", "Подручја карактеристичне флоре и фауне" и "Заштита и очување заштићених природних добара" можете погледати ОВДЈЕ (стр. 97.-109.) Карта заштићених природних добара доступна је ОВДЈЕ.

Заштићена подручја у Босни и Херцеговини (збирни преглед)

Збирни преглед заштићених подручја природе на нивоу Босне и Херцеговине, као и основну подјелу институционалне надлежности у области заштите природе можете погледати ОВДЈЕ. Према збирним подацима, у Босни и Херцеговини je, у складу са актуелним домаћим законодавством,  заштићенo 28 подручја - 2 строга резервата природе (категорија Ia), 3 национална парка (категорија II), 16 споменика природе (категорија III), 5 паркова природе - заштићених пејзажа (категорија V) и 2 подручја за управљање ресурсима - парк шуме (категорија VI). Укупна површина заштићених подручја износи 104.888,21 хектар.

 

П р и р о д н о   н а с љ е ђ е  -  ш е м а т с к и   п р и к а з,    " м а п а   с а ј т а "

dozvole 6

registar

strategija

crvena_lista_ban

natura2000 s

zasticena_podrucja

ek mreza s

sutjeska

kozara

dinaridi_logo

bardaca_banner_150