Природно насљеђе

ПДФШтампаЕл. пошта

 Природа као добро од општег интереса за Републику Српску ужива посебну заштиту у складу са Законом о заштити природе ("Службени гласник Републике Српске" бр. 20/14) и посебним прописима. Овим Законом, уређују се заштита и очување природе, биолошке, геолошке и пејзажне разноврсности као дијела животне средине. Дефинисани су сљедећи циљеви:
а) очување и унапређивање биолошке (генетичке, специјске и екосистемске), геолошке и пејзажне разноврсности,
б) усклађивање људских активности, економских и друштвених развојних планова, програма, основа и пројеката са одрживим коришћењем обновљивих и необновљивих природних ресурса и дугорочним очувањем природних екосистема и природне равнотеже,
в) одрживо коришћење и управљање природним ресурсима и добрима, обезбјеђивање њихове функције уз очување природних вриједности и равнотеже природних екосистема,
г) благовремено спречавање људских активности и дјелатности које могу довести до трајног осиромашења биолошке, геолошке и пејзажне разноврсности, као и поремећаја са негативним посљедицама у природи,
д) утврђивање и праћење стања у природи и
ђ) унапређивање стања нарушених дијелова природе и пејзажа.

 

Ради лакшег сналажења и прегледности, доносимо шематски приказ ("мапу сајта")  који се односи на ПРИРОДНО НАСЉЕЂЕ.

 

 ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА

        - ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА

                       КАТЕГОРИЈЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

                        - ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ НОВИХ ПОДРУЧЈА, ПРЕТХОДНА ЗАШТИТА, ПОСТУПАК УКИДАЊА ЗАШТИТЕ                  

                        - СТУДИЈА ЗАШТИТЕ

                              - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ

         - ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ 

                        - ЦРВЕНА ЛИСТА И ЦРВЕНА КЊИГА

         - ЗАШТИЋЕНИ МИНЕРАЛИ И ФОСИЛИ

         - РЕГИСТАР ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА

         - ИСТОРИЈАТ ЗАШТИТЕ

БИОЛОШКА РАЗНОВРСНОСТ

         - ЕКОЛОШКА МРЕЖА

                           - НАТУРА 2000

         - АЛОХТОНЕ ВРСТЕ И РЕИНТРОДУКЦИЈА

ГЕОЛОШКА РАЗНОВРСНОСТ

         - СПЕЛЕОЛОШКИ ОБЈЕКТИ

         - МИНЕРАЛИ И ФОСИЛИ

ОПШТЕ МЈЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ

АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ

            - ДОЗВОЛЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊА

ПРОПИСИ

ПРОМОЦИЈА

          - ЗНАК ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

          - ПУБЛИКАЦИЈЕ

          - ФОТОГРАФИЈЕ

 ENGLISH SECTION

 

dozvole 6

registar

strategija

crvena_lista_ban

natura2000 s

zasticena_podrucja

ek mreza s

sutjeska

kozara

dinaridi_logo

bardaca_banner_150